องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
12 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานกองช่าง งานสำรวจออกแบบ งานเขียนแบบ งานก่อสร้าง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองคลัง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลืองานธุรการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลืองานด้านพัสดุ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ภารกิจกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร การพิมพ์และคัดสำเนาหนังสือและเอกสาร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านองพาต หมู่ที่ 8 ซอย 2 พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านปากคลอง 31 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest